Conegueu les característiques principals i el perfil dels viatgers que visiten Espanya segons el mercat de procedència o segons la comunitat autònoma triada com a destinació. Seleccioneu les opcions de localització (país, CA) i any en els combos per veure dades d'estada mitjana, despesa mitjana, nombre de pernoctacions i allotjaments, evolució anual de la despesa, així com la informació sobre els motius principals del viatge, les activitats turístiques realitzades i la situació professional dels turistes.